INVENTERINGAR AV SJÖFÅGLAR, GÄSS OCH VADARE I SVERIGE

 

                                        English version

Kontaktinformation:
Leif Nilsson,                             Fredrík Haas  (Sjöfåglar)
Ekologihuset,                           Ekologihuset
223 62  Lund                            223 62  Lund
leif.nilsson@biol.lu.se               fredrik.haas@biol.lu.se

 

GÅSINVENTERINGARNA 2019/20

Gåsinventeringarna 2019/2020 var de 43:e i ordningen. Höstens räkningar har nu sammanställts, medan rapporterna från januari fortfarande samlas in. Hösten 2019 räknades betydligt fler gäss än 2018. Vid oktoberinventeringen räknades 647200 gäss, vilket är den högsta summan hittills. Den vitkindade gåsen satte nytt rekord med inte mindre än 365000 rapporterade

Antalet taigasädgäss var ca 54000 vid en specialinventering i oktober 2019, men totalt sett fanns bortemot 80000 sädgäss i landet, varav de flesta obestämda troligen var taigagäss.

Antalet grågäss i september 2019 var 233000, vilket endats är obetydligt lägre än de 240000 som rapporterades i september 2017.

Gåsinventeringar

Ladda ner senaste rapporten (2018/19)

 

INVENTERINGAR    2019/20

Regelbundna inventeringar av rastande och övervintrande sjöfåglar har genomförts inom ramen för Wetlands Internationals program sedan starten 1967. Programmet omfattar inventeringar i september och januari. Inventeringarna samordnas med de internationella gåsinventeringarna.

Under 2019/20 planeras liksom tidigare följande inventeringar:

Sjöfågelinventering i september

Midvinterinventering av sjöfåglar, gäss och vadare

Gåsinventeringar i september, oktober och november

Internationell sångsvaninventering 11-12 januari

Inventeringsanvisningar

Digitalt protokoll för sjöfågelinventering

SJÖFÅGELINVENTERINGARNA 2018/19

I januari 2019 genomfördes den 53:e midvinterinventeringen av sjöfåglar i Sverige och övriga länder.  Den nationella septemberinventeringen 2018 var den 47:e sedan starten 1973. Resultaten kommer efter hand att läggas ut på hemsidan.

Andfågelinventeringar

Ladda ner senaste rapporten (2018/19)

Waterbird midwinter counts fifty years Ornis Svecica 2016

Resultat från sjöfågelinventeringarna i övriga länder kan fås från Wetland Internationals hemsida:

http://www.wetlands.org/AfricanEurasianWaterbirdCensus

 

 

ÖVERVINTRANDE VADARE

I samband med att vintrarna under senare år har blivit mildare så har fler och fler vadare observerats i Sverige under januari. Från och med midvinterinventeringen 2017 har inventerarna ombetts att också spana efter vadare och räkna de vadare man träffar på i samband med inventeringen.

Resultaten från de första årens vadarinventeringar presenteras dels i de aktuella årsrapporterna men också på hemsidan.

Följ nedanstående länk

Övervintrande vadare

 

 

 

Fortsatt minskning för Östersjöns alfåglar

Under vintern 2016 genomfördes den senaste inventering av de  övervintrande sjöfåglar i hela Östersjön. Resultaten från den svenska delen av området är nu analyserade och klara att presenteras.

Vid inventeringen 2016 beräkandes det svenska beståndet av övervintrande alfåglar till 370000, vilket skall jämföras med 440000 vid den föregående inventeringen 2009 och ca 1, 4 miljoner 1992/93.

Den svenska delen av Östersjöinventeringen presenteras på nedanstående länk:

 Storinventering

 

 

EUROPEISK SÅNGSVANINVENTERING

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Under helgen 11-12 januari 2020 var det åter dags för en totalinventering av Europas sångsvanar. Dessa inventeringar har genomförts vart femte år sedan 1995 för att täcka in de sångsvanar som vistas på land och därmed inte fångas upp av sjöfågelinventeringarna.

Den milda vintern var gynnsam för sångsvanarna och det har kommit in många rapporter om observerade sångsvanar från olika håll i landet och fler rapporter väntas komma in.

Preliminärt fram till och med 2020-02-17 har 17209 sångsvanar rapporterats, vilket är en klar ökning sedan den förra inventeringen 2015, då 11767 sångsvanar räknades in i Sverige. Följ nedanstående länk för länsvisa summor och en kontinuerlig uppdatering av resultaten.

   Sångsvaninventering                 Inventeringsanvisningar

 

Page Last updated 2020-02-17